Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

állapot: 2024.02.29 - változat: 1.16

1. Általános rendelkezések

1.1Az alábbi értékesítési feltételek az www.satorpartner.hu domainen keresztül létrejött szerződésekre vonatkoznak az online áruházban az alábbiak szerint a

TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt / Hamburg
Németország

Cégbíróság: Kiel Városi Bíróság, cégjegyzékszám: HRB 8223 KI
Közösségi adószám: DE 16 78 95 255
LUCID nyilvántartási szám: DE4692278519524
Ügyvezető igazgatók: Dr. Frank Frößler, Jens Schedler

Telefon: +36 80 080 666
E-Mail: kontakt@satorpartner.hu

és a Vásárló között.

1.1 A TOOLPORT GmbH saját online áruházán keresztül kínálja eladásra ügyfeleinek parti sátrait, kerti termékeit és tartozékokat.

1.2 A vásárlók a jelen ÁSZF értelmében mind a végfogyasztók, mind a vállalkozók. Végfogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely nem elsősorban kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. Vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1.3 A szerződő felek közötti jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaságban alkalmazandó jog az irányadó. Végfogyasztók esetében ez a jogválasztás csak abban az esetben alkalmazandó, ha a nyújtott védelmet nem szüntetik meg a végfogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései.

1.4 Az Egyesült Nemzetek nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) rendelkezései nem érvényesek.

2. Szerződéskötés a webáruházban

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező e rejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül

A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e mailben visszaigazolást küldünk, vagy ha két nap on belül feladjuk az árukat.

3. Elállással kapcsolatos tájékoztató

A végfelhasználónak jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a kontakt@satorpartner.hu címre). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Ön határidőben gyakorolja elállási jogát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy logisztikai partnerünk számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállással kapcsolatos tájékoztató vége.

4. Az elállási jog kizárása/lejárata

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható a nem előre gyártott áruk esetében, amelyeket a végfogyasztó előírásai szerint vagy kifejezett kérésére gyártottak, vagy olyan áruk esetében, amelyeket egyértelműen a végfogyasztó személyes igényeihez szabtak.

5. Árak, szállítási és kiküldési költségek

Az árut a következő címre küldheti vissza: TOOLPORT GmbH, Nordportbogen 4, D 22484 Norderstedt, Németország.

A szerződésben kikötött, önként vállalt visszaküldési garancia nem érinti az Ön jogszabályok alapján fennálló jogait és követeléseit, különös tekintettel a jogszabályban biztosított elállási és szavatossági jogra, amelyet Ön továbbra is gyakorolhat.

6. Fizetési feltételek; szállítási és kiküldési rendelkezések

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk az kontakt@satorpartner.hu címre küldött e mailben vagy az alábbi 15. pontban meghatároz ott címre küldött levélben.

A végfelhasználókra a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályok vonatkoznak.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési idő letelte után Ön , mint végfelhasználó már nem érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az áru hibája esetén Ön választása szerint a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti kivéve, ha a választott szavatosság teljesítése lehetetlen vagy az a vállalat számára aránytalan többletköltséggel járna egy másik szavatossághoz képest.

Ha Ön nem kérte vagy nem állt módjában kérni a javítást vagy cserét, akkor ehelyett kérheti az ár ésszerű csökkentését vagy a hiba kijavítását a vállalat költségére, vagy az utóbbi esetben elállhat a szerződéstől. Kisebb hiba esetén Önnek nincs joga elállni a szerződéstől.

A végfelhasználók más szavatossági jogra is válthatnak, de a váltás költségeit maguk viselik, kivéve, ha ez indokolt volt, vagy ha a vállalkozás erre okot adott. A szerződés teljesítését követő első tizenkét hónapon belül a hiba bejelentésén túl további kö vetelményei nincsenek a jótállási igények érvényesítésének. E tizenkét hónapos időszak után azonban Önnek kell bizonyítania, hogy az Ön által felismert hiba már a szerződés teljesítésekor is fennállt.

Az áru hibája esetén Ön választhat, hogy szavatossági jogait vagy a termékfelelősségből eredő igényeit érvényesíti. Termékfelelősségi igényként csak a hibás alkatrész javítását vagy cseréjét követelheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a piacra kerülés időpontjában érvényes minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban meghatározott tulajdonságokkal.

A termékfelelősségi igényt a gyártó által a termék forgalomba hozatalát követő két éven belül érvényesítheti. Termékfelelősségi igényét csak a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti. Ha termékfelelősségi igényt érvényesít, akkor a hibát bizonyíta nia kell.

A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékfelelősség alól, ha ezt bizonyítani tudja:
- a terméket nem üzleti tevékenysége során gyártotta vagy hozta forgalomba; vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
- a hiba a jogszabályok vagy hatósági előírások alkalmazásának tudható be.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt nem érvényesíthet egyszerre szavatossági és termékfelelősségi igényt. Ha azonban a termékfelelősségi igénye sikeres, akkor a kicserélt termékre vagy a javított alkatrészre vonatkozó szavatossági igényeit a gyá rtóval szemben érvényesítheti.

Ha a vevő vállalkozóként lép fel, az eladónak joga van megválasztani a kiegészítő szolgáltatás típusát:
- új áruk esetében a hibák elévülési ideje a leszállítástól számított egy év.
- használt áruk esetében a hibák miatti jogok és igények érvényesítéséről általánosságban lemond.
- a z elévülési idő nem kezdődik újra, ha a cserekiszállításra garanciális jelleggel kerül sor.

Vállalkozások közötti adásvétel esetén a szavatossági jog megszűnik, ha a vevő nem vizsgálta meg az árut ésszerű időn belül és az ilyen típusú áruk esetében elfogadott módon, de legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül, és a hibát haladéktalan ul jelzi az eladónak. A határidő betartásához elegendő a hibabejelentést a fent megadott elérhetőségeken megküldeni.

7. Árak és szállítási költségek

Az online áruházban feltüntetett árak végső árak. Ezért tartalmazzák az összes árkomponenst, beleértve az érvényes adókat is; azonban a határokon átnyúló szállítások esetében előfordulhat, hogy a vásárlónak egyes esetekben további adókat (pl. a Közösségen belüli vásárlás esetén) és/vagy illetékeket (pl. v ámokat) kell fizetnie.

A felmerülő szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza; azok a mindenkori konkrét ajánlaton és az abban megadott szállítási információkon alapulnak, és a vásárlót terhelik.

8. Fizetési és szállítási feltételek

A vevő köteles a vételárat, valamint a szállítási költségeket legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 7 (hét) napon belül banki átutalással, bankkártyával, utánvét tel vagy a P ayPal fizetési szolgáltatás segítségével megfizetni, kivéve, ha a vevővel egyedi esetekben kifejezetten másként állapodtak meg (pl. készpénzes fizetés, ha a vevő hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között maga veszi át az árut). Ha az esedékességi határidő fizetés né lkül telik le, az ügyfél a TOOLPORT GmbH minden további kijele ntése nélkül fizetési késedelembe esik.

A vevő csak akkor jogosult a visszatartási jog gyakorlására, ha ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származik.

Az ügyfél által megvásárolt termékeket a fizetés beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül elküldjük, amennyiben a fizetés banki átutalással, PayPal on keresztül vagy bankkártyával történik. A szállítási határidő, amelyen belül a szállítmányozó cég az áru t elszállítja, tehát a fizetés beérkezésétől számított 4 7 (négy hét) munkanap, kivéve, ha a termékajánlathoz kapcsolódóan kifejezetten rövidebb vagy hosszabb határidőt jelölnek meg.
A részletek a vonatkozó ajánlatban találhatók.

Ha a vásárló több, egymással szoros időbeli összefüggésben lévő árucikket vásárol, a vásárló kívánságára lehetőség van az egységes kiszállításra; erre azonban nincs jogcíme.

Ha az ügyfél az árut (személyesen) készpénzfizetés ellenében veszi át, az esedékes összeget az áru átadásakor készpénzben kell megfizetni.

A vállalkozó nak minősülő vevők esetében a megvásárolt áru véletlen elvesztés ének és véletlen megrongálódásának kockázata átszáll a vevőre a megvásárolt áru átvételekor , legyen az a vevő saját maga vagy egy átvételre jogosult személy, feladás útján történő értékesítés esetén a veszély az áru megfelelő szállító személynek történő átadásakor száll át a vevőre.

Végfelhasználónak minősülő vevők esetében az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megr ongálódásának kockázata akkor száll át a vevőre, amikor az árut átadják a végfelhasználónak; feladás útján történő értékesítés esetén a véletlen elvesztés és a véletlen megrongálódás veszélye csak akkor száll át a végfogyasztóra, amikor az árut a megfelelő szállító személynek átadják, ha a végfogyasztó megbízta a szállítmányozót, fuvarozót vagy más, a szállításra kijelölt személyt vagy szervezetet, és a TOOLPORT GmbH ezt a személyt vagy szervezetet nem nevezte meg előzetesen a végfogyasztónak.

Ha a fogyasztó az áru átvétellel késedelembe esik, ez az áru átadásával

9. Árak

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak).

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 3 . pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

Amennyiben a vállalt megrendelés magyar adószám használatával történik, a megrendelő kijelenti, hogy megfelel a 2006/112/EK EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt követelményeknek, összefüggésben az Áfa tv. 1. fejezet 20. § (1) bekezdésének da), db), dc) és (2) bekezdésének a) és b) pontjaival. Ebből következően az értékesítés a magyar áfa hatálya alá tartozik.

10. A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áru a mi tulajdonunkban marad.

11. Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR)

Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés ODR: Online Dispute Re solution): https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU
Magyarországon ezenkívül a panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyar kormányhivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a választása szerinti magyar békéltető testülethez fordulhat. A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban azonban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni.

12. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: k ifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jele n nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

13. A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni. A szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Köztársaság jogszabályai az irányadók, azzal azonban, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetségének Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény) és a kollíziós szabályok alkalmazása ki van zárva. Ez nem vonatkozik a fogyasztó állandó lakhelye szerinti uniós tagállam kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályaira. A joghatóság helye Norderstedt (Németország), azzal, hogy a fogyasztó jogosult az állandó la khelye szerinti uniós tagállamban a szerződéssel kapcsolatos bármilyen követe lést benyújtani.

Amennyiben a Vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, a jelen szerződésből eredő jogviták kizárólagos bírósági helye a TOOLPORT GmbH székhelye. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Ügyfél, mint vállalkozó, nem rendelkezik általános németországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert. Ez nem érinti a TOOLPORT GmbH azon jogát, hogy más törvényes illetékességi hely szerinti bíróság előtt indítson pert.

14. A képek szerzői jogai

A képek kizárólagos szerzői jogait a TOOLPORT GmbH birtokolja. A képek előzetes engedély nélküli felhasználása tilos.

15. Toleranciaértékek és mennyiségi eltérések

A megbízás teljesítése a technika általános állásának megfelelően történik, azonban a kereskedelmi minőségben előfordulhatnak műszaki szempontból szükséges, anyagból és eljárásból adódó toleranciaértékek, ha az egyes esetekben az ügyféllel nem állapodtunk meg az áru speciális tulajdonságaiban.

A Toolport GmbH által megadott valamennyi terméktulajdonság (például ponyvák és acélcsövek átmérője és tömege, szín tónusa, méret) esetében a felhasználás céljának megfelelő minőségi tolerancióértékek érvényesek. Ennek keretében a kismértékű tömeg-, szín- és méretbeli vagy mennyiségi eltérések, valamint a nem lényeges módosítások a szabályos szállítást nem befolyásolják kedvezőtlenül.

A Toolport GmbH célja, hogy az áru nem mutasson olyan eltéréseket, amelyek az ügyfél tudomására hozott felhasználási célt, a szokásos használati és gazdasági értéket hátrányosan befolyásolják.

16. A Szolgáltató adatai

TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt / Hamburg
Németország
Cégbíróság: Kiel Városi Bíróság, cégjegyzékszám: HRB 8223 KI
Közösségi adószám: DE 16 78 95 255
LUCID nyilvántartási szám: DE4692278519524
Ügyvezető igazgatók: Dr. Frank Frößler, Jens Schedler
Telefon: +36 80 080 666
E-Mail: kontakt@satorpartner.hu