Általános szerződési Feltételek (ÁSZF)

állapot: 2023.08.22. - változat: 1.15

1. Általános rendelkezések

1.1 A következő adásvételi feltételek érvényesek valamennyi szerződésre, amely a http://www.satorpartner.hu domén alatt működő webáruházon keresztül a

TOOLPORT GmbH
Gutenbergring 1-5
amelyet Dr. Frank Frößler és Jens Schedler
ügyvezetők képviselnek,

Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt / Németország

tel.: +36 80 080 666
e-mail: support@satorpartner.hu

közösségi adószám: DE 167895255
cégjegyzékszám: HRB 8223 KI
cégbíróság: Kieli Városi Bíróság
LUCID nyilvántartási szám: DE4692278519524

és az ügyfél között létrejött.

1.2 A TOOLPORT GmbH saját webáruházán keresztül elsősorban új és használt parti sátrakat, valamint kerti termékeket és tartozékokat kínál ügyfeleinek megvételre.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében ügyfelek mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások. Fogyasztó minden olyan természetes személy, aki a jogügyletet olyan célból köti, amely túlnyomó részben nem köthető sem ipari, sem önálló vállalkozóként végzett szakmai tevékenységéhez. Vállalkozás minden olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogképes személyegyesítő társaság, aki/amely a jogügylet megkötésekor ipari vagy önálló vállalkozóként végzett szakmai tevékenysége gyakorlása céljából cselekszik.

1.4 A szerződő felek közti kapcsolatokat a Német Szövetségi Köztársaság területén érvényes jog szabályozza. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak akkor érvényes, ha a jog által biztosított védelmet annak az országnak a kötelező jogi előírásai, amelyben a felhasználó szokásosan tartózkodik, nem vonják meg.

1.5 Az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének rendelkezései (ENSZ adásvételi jog) nem alkalmazhatóak.

2. Szerződéskötés a webáruházban

2.1 A szerződés a jelen előírás 2.2-2.5 pontjaiban megjelölt feltételekkel jön létre.

2.2 A webáruházban feltüntetett termékek és szolgáltatások nem jelentik a TOOLPORT GmbH kötelező érvényű ajánlatát; sokkal inkább az ügyfél irányában tett felkérésről van szó, hogy megrendelésén keresztül tegyen kötelező érvényű ajánlatot.

2.3 A „virtuális bevásárló kosárból“ történő megrendelés elküldésével az ügyfél kötelező érvényű megrendelést ad le a kosárban található árucikkekre. A szerződési nyilatkozat végérvényes leadása előtt arra kérjük az ügyfeleket, hogy az adatokat ellenőrizzék, adott esetben erősítsék meg. Ha az adatok bevitelekor esetleg hiba történt, lehetőség van rá, hogy az alkalmazott keresőprogram segítségével visszalépjenek az előző weboldalra, és új adatokat adjanak meg. A megrendelés megérkezését a TOOLPORT GmbH e-mailben haladéktalanul visszaigazolja.

2.4 Az adásvételi szerződés a megrendelés TOOLPORT GmbH által történő kifejezett elfogadásával vagy az áru kiszállításával jön létre. Ezért a megbízás azonnali végrehajtásakor a szállítólevél, illetve az áruról kiállított számla szintén a megbízás visszaigazolásának számít. A TOOLPORT GmbH-nak minden esetben jogában áll az ügyfél szerződésre szóló ajánlatát annak megérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül elfogadni.

2.5 A TOOLPORT GmbH nem vállal semmilyen beszerzési kockázatot. A szerződéskötés ezért azzal a kikötéssel történik, hogy ha a beszállító saját maga nem megfelelően vagy nem szabályszerűen szállít, akkor a TOOLPORT GmbH nem vagy csak részlegesen teljesít. A TOOLPORT GmbH-nak a jelen ÁSZF 9. pontjának iránymutatása szerinti, szándékosság vagy gondatlanság miatti felelősségét mindez nem érinti. Ha a teljesítés rendelkezésre nem állás vagy részleges rendelkezére állás miatt nem valósulhat meg, akkor a TOOLPORT GmbH erről haladéktalanul értesíti az ügyfelet. Szerződéstől való elállás esetén az ellenértéket haladéktalanul visszatérítjük az ügyfélnek.

3. Szerződés szövegének tárolása

3.1 A szerződés szövegét tároljuk; belső ügyfél felületünkön keresztül a megrendelést követően továbbra is lehívható. A bejelentkezés közvetlenül a TOOLPORT GmbH weboldalán (http://www.satorpartner.hu) keresztül történik a felhasználónév, valamint az előzetesen meghatározott jelszó megadásával.

3.2 A szerződés nyelve magyar.

4. Elállási jog és az elállás következményei

A fogyasztókat távkereskedelmi szerződések estében a PTK 355. §-a szerint elállási jog illeti meg. Fogyasztóként ezért Önnek jogában áll szerződési nyilatkozatától elállni az elállásra vonatkozó alábbi tájékoztató iránymutatása szerint:

Tájékoztató a szerződéstől való elállásról

Elállási jog

Önnek jogában áll a jelen szerződéstől 14 napon belül elállni az okok megjelölése nélkül.

Az elállás határideje 14 nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem szállító, az árukat birtokba vette.

Elállási jogának érvényesítése céljából önnek egyértelmű nyilatkozatával (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail) tájékoztatnia kell bennünket (TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, D-22848 Norderstedt; tel.: +36 80 080 667; e-mail: support@satorpartner.hu) a döntéséről, miszerint eláll a szerződéstől. E célra használhatja a mellékelt elállási formanyomtatvány mintát, ennek használata azonban nem előírás.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítését az elállási jog határidejének lejárta előtt elküldi.

A szerződéstől való elállás következményei

Ha Ön a jelen szerződéstől eláll, akkor minden Öntől kapott kifizetést, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek abból adódtak, hogy Ön az általunk felkínált legkedvezőbb standard szállítástól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés megérkezésének napjától számított 14 napon belül vissza kell fizetnünk. A visszafizetésre ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve, ha kifejezetten másban állapodunk meg Önnel; a visszafizetés miatt nem számítunk fel Önnek semmilyen díjat. Addig megtagadhatjuk a visszafizetést, ameddig az árukat vissza nem kaptuk, vagy ameddig Ön nem igazolta, hogy az árukat visszaküldte, aszerint, hogy melyik történik korábban.

Önnek az árukat haladéktalanul, minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól, amelyen bennünket a jelen szerződéstől való elállásról értesített, vissza kell küldenie a részünkre, vagy át kell adnia nekünk. A határidőt akkor tartja be, ha az árukat a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli. Ha az árukat tulajdonságaik miatt nem lehet normál postai úton visszaküldeni, a költségeket legfeljebb kb. 489,00 euróra becsüljük Németország területén belül.

Az áruk esetleges értékvesztését csak akkor kell Önnek megfizetni, ha ez az értékvesztés az áru olyan módon történő kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

Elállási jog kizárása

Az elállási jog a PTK 312g §-ának (2) bekezdése 1. pontja szerint nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében, amelyek nem előregyártottak, és amelyek előállítására a fogyasztó egyedi választása vagy meghatározása irányadó, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez illeszkednek.

Szerződéstől való elállás formanyomtatvány minta

a PTK életbeléptető törvény (EGBGB) 246a cikkelyének 1. §-a (2) bekezdése 1. oldal 1. pont és 2. § (2) bekezdés 2. pont 2. melléklete szerint

(Ha szeretne elállni a szerződéstől, akkor kérjük, hogy töltse ki a formanyomtatványt, és küldje vissza.)

  • Címzett: TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, D-22848 Norderstedt; e-mail: support@satorpartner.hu
  • EEzennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) megkötött szerződéstől, amely
    a következő áruk vételére (*)/a következő szolgáltatás teljesítésére (*) vonatkozik:
  • Megrendelés dátuma (*)/kézhezvétel dátuma (*)
  • Fogyasztó/fogyasztók neve
  • Fogyasztó/fogyasztók levelezési címe
  • Fogyasztó/fogyasztók aláírása (csak papíralapú közlemény esetén)
  • Dátum
______
(*) A nem megfelelő részt át kell húzni.

5. Árak, szállítási és kiküldési költségek

5.1 A webáruházban feltüntetett árak a végső árat jelentik. Ennek megfelelően tartalmazzák az árak minden alkotóelemét, ideértve az esetleges adókat; határon átlépő szállítások esetében azonban lehetséges, hogy az ügyfélnek egyes esetekben további adókat (pl. Közösségen belüli beszerzés esetében) és/vagy adószerű díjakat (pl. vám) kell fizetnie.

5.2 A termékre eső szállítási és kiküldési költségeket a vételár nem tartalmazza; ezek az adott konkrét ajánlat, valamint a benne foglalt, kiküldésre vonatkozó adatok szerint alakulnak, és ezeket a költségeket az ügyfél viseli.

6. Fizetési feltételek; szállítási és kiküldési rendelkezések

6.1 Az ügyfélnek legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül ki kell fizetnie a vételárat az esetleges szállítási és kiküldési költségekkel együtt átutalással, utánvéttel vagy PAYPAL fizetési szolgáltatáson keresztül, ha adott esetben nem volt kifejezetten más megállapodás az ügyféllel. Az esedékesség határidejének eredménytelen lejárta után az ügyfél a TOOLPORT GmbH részéről érkező további magyarázat nélkül fizetési késedelembe esik.

6.2 A visszatartási jog érvényesítésére az ügyfél csak akkor jogosult, ha ellenigénye ugyanabból a szerződéses viszonyból származik.

6.3 Az ügyfél által megvásárolt áucikkek kiküldése banki átutalással, PayPal útján vagy hitelkártyával történő kifizetés esetén a kifizetett vételár megérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül történik. A szállítási határidő, amelyen belül a szállító vállalat az árukat kiszállítja, így 6-7 (hat-hét) munkanap a kifizetés megérkezését követően, hacsak nincs kifejezett utalás az árucikk kínálatával összefüggésben rövidebb vagy hosszabb határidőre.

6.4 Ha az ügyfél bankjának a hitelesített átutalási formanyomtatványán a TOOLPORT GmbH-t címzettként igazolták, az összeget az ügyfél nem könyveli vissza, és a formanyomtatványt e-mailben a jelen üzleti feltételek 1.1 pontjában szereplő címre átküldik, akkor lehetséges az áru gyorsabb kiküldése, mint ahogyan az az első mondatban áll.

6.5 Ha az ügyfél gyors egymásutánban több árucikket is vásárol, van rá lehetőség, hogy az árucikkeket együttesen küldjük ki, ha az ügyfél úgy kívánja; a kiküldés ilyen végzése azonban nem lehet követelmény.

6.6 Ha az ügyfél (saját maga) hozza el az árut készpénzes fizetés ellenében, akkor az esedékes összeg kifizetése az áru átadásának időpontjában történik készpénzben.

6.7 Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik vállalkozások, a megvásárolt tárgyat érő esetleges hátrány vagy esetleges romlás veszélye a tárgy nekik maguknak vagy egy, az átvételre felhatalmazott személynek való átadáskor száll át, távértésesítés esetén az árunak a szállítást végző személy részére történő kiszállításakor az ügyfélre száll át. Olyan ügyfelek esetében, akik fogyasztók, a megvásárolt tárgyat érő esetleges hátránynak vagy esetleges romlásnak a veszélye az áru fogyasztónak történő átadásakor száll át az ügyfélre; távértékesítés esetén az esetleges hátrány vagy esetleges romlás veszélye ettől eltérően csak akkor száll át a fogyasztóra az áru szállítást végző személynek történő kiszállításakor, ha a fogyasztó bízta meg a szállítmányozót, a fuvarozási vállalkozót vagy az kiszállítás végrehajtására meghatározott egyéb személyt vagy szervezetet a szállítás végrehajtásával, és a TOOLPORT GmbH a fogyasztónak ezt a személyt vagy szervezetet előzetesen nem nevezte meg. Az áru átvételével egyenlő, ha az ügyfél az átvétellel késedelembe esik.

7. Szállítás közben keletkezett károk bejelentése

7.1 Az ügyfél a tőle telhető legnagyobb mértékben támogatni fogja a TOOLPORT GmbH-t a szállítás során keletkezett sérülések esetén, ha az az érintett fuvarvállalattal szemben igényeket, vagy szállítási biztosítást érvényesít.

7.2 A kiszállított árukat az ügyfélnek meg kell vizsgálnia, hogy vannak-e esetleges szállítási sérülések. Külsőleg felismerhető szállítási sérülések esetében az ügyfél köteles ezeket a károkat a mindenkori kiszállítási dokumentumokon feljegyezni, és a kézbesítővel igazoltatni; ha a szállítmányt nem utasítja vissza, akkor a csomagolást meg kell őrizni.

7.3 Ha az áru (részleges) vesztesége vagy sérülése kívülről nem ismerhető fel, akkor az ügyfélnek ezt jeleznie kell a TOOLPORT GmbH-nak a kiszállítást követő 5 (öt) napon belül, vagy legalább a kiszállítástól számított 7 (hét) napon belül a szállítóvállalatnak, hogy ezáltal biztosítsa, hogy a szállítóvállalattal szembeni esetleges igényeket időben érvényesítsük.

7.4 Az ügyfél esetleges jogait és igényeit – mindenek előtt a vevő törvényes jogait a (megvásárolt) tárgy hibái esetén – az előző szabályozás változatlanul hagyja. Az előző szabályozások ezért nem tartalmaznak kizáró határidőt az ügyfél jelen ÁSZF 8. pontjában foglalt jogaira vonatkozóan.

8. Garanciális feltételek

8.1 Az ügyfeleket áruk vásárlásakor az árukra vonatkozó törvényes garanciális jogok illetik meg. Ügyfélként Önnek ezért a tárgy hibája esetén joga van garanciális jogokat érvényesíteni a következő szabályozás figyelembe vételvével. A TOOLPORT GmbH alapvetően nem nyújt saját garanciákat; az árucikk puszta bemutatását a webáruházban ezért alapvetően csupán tisztán teljesítésleírásnak kell tekinteni. Ha a TOOLPORT GmbH az ügyfélnek egyik termékére tartóssági garanciát is nyújt, akkor annak tartalma, valamint a PTK 479. §-a szerint a garanciához szükséges valamennyi lényeges adat a mindenkor mellékelt garancianyilatkozatban található.

8.2 Az esetleges kérdésekkel és / vagy bármilyen kifogással a TOOLPORT GmbH-hez kell fordulni a jelen ÁSZF 1.1 pontjában feltüntetett kapcsolattartási lehetőségeken keresztül.

8.3 Nincsen garancia olyan károk esetében, amelyeket az ügyfél okozott az áru szakszerűtlen kezelésével vagy használatával.

8.4 Ha a vásárolt tárgy hibás, akkor az ügyfélnek, ha és amilyen mértékben a törvényi előírások feltételei fennállnak a hibák esetére vonatkozó jogokhoz, utólagos teljesítésre vonatkozó igénye áll fenn.

8.5 A fogyasztók az utólagos teljesítés keretében választhatnak, hogy az utólagos teljesítés utólagos javításként vagy pótlólagos szállítástként történjen. A TOOLPORT GmbH-nak azonban jogában áll az utólagos teljesítés választott módját megtagadni, ha az csak aránytalanul magas költségek árán lehetséges, és az utólagos teljesítés másik módja a fogyasztó számára nem jár jelentősebb hátránnyal.

8.6 Vállalkozásokkal szemben a TOOLPORT GmbH az áru hibáiért először saját választása szerint áll jót utólagos javítás vagy pótlólagos szállítás útján.

8.7 Egy vállalkozás új dolog hibája miatti igényei és jogai ki vannak zárva, ha a szerződésszegés csak a vásárolt tárgy kiszállítása után egy év elteltével válik a vállalkozás számára nyilvánvalóvá. Egy fogyasztó új dolog hibája miatti igényei és jogai ki vannak zárva, ha a szerződésszegés csak a vásárolt tárgy kiszállítása után két év elteltével válik a fogyasztó számára nyilvánvalóvá. Használt tárgyak esetében a felelősség időtartama a fogyasztónak a használt tárgy hibája miatti igényeire és jogaira egy év a megvásárolt tárgy ügyfélnek történő kiszállításától számítva. Vállalkozásokkal szemben használt tárgyak eladásakor a hibákból eredő igények és jogok ki vannak zárva; ez érvényes olyan hibák esetében is, amelyek a szerződéskötés után és a kárveszély átszállása előtt keletkeztek. Az előzőekben kikötött felelősségi határidők nem érvényesek, ha a TOOLPORT GmbH a jelen ÁSZF 9. pontja szerint felel, vagy harmadik fél olyan dologi jogáról van szó, amelynek alapján a szállítás tárgyának kiadását kérhetik.

8.8 A PTK 478, 445a és 445b paragrafusaiban meghatározott visszkereseti igényeket az előzőekben tárgyalt 8.1-8.7 pontok szabályozásai nem érintik.

8.9 A nyilvánvaló hibákat a vállalkozásoknak az áru megérkezését követő 2 (két) hetes határidőn belül kell a fentebb feltüntetett kapcsolatokon keresztül jelezni; máskülönben a garanciális igény érvényesítése ki van zárva. A határidő betartásához elegendő a hibákról szóló értesítés elküldése.

8.10 Fogyasztók esetében a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesek.

9. Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések

9.1 A törvényi rendelkezéseknek megfelelően a TOOLPORT GmbH korlátozás nélkül felel az emberi életet, a testi épséget vagy az egészséget megkárosító károkozásokért, amelyek szándékos vagy gondatlan kötelességszegésen alapulnak, valamint egyéb olyan károkért, amelyek szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelsségszegésen alapulnak, valamint aljasságból erednek. Ezen kívül a TOOLPORT GmbH korlátozás nélkül felel azokért a károkért, amelyekre kötelező törvényi előírások, például a termékfelelősségi törvény előírásai kiterjednek, valamint garanciák vállalása esetén.

9.2 Olyan károk esetében, amelyeket a 9.1 pont nem tartalamaz, és amelyek egyszerű vagy enyhe gondatlanságból származnak, a TOOLPORT GmbH felel, amennyiben ez a gondatlanság olyan szerződéses kötelezettségek megszegését érinti, amelyeknek a teljesítése a szerződés szabályszerű végrehajtását egyáltalán lehetővé teszi, és amelyeknek a betartásában az ügyfél normális esetben bízhat (úgynevezett kardinális kötelezettségek). Ilyenkor a TOOLPORT GmbH felelőssége a szerződés vonatkozóan tipikus, előre látható károkra korlátozódik.

9.3 Azoknak a szerződéses kötelezettségeknek a kismértékű megsértése esetén (úgynevezett nem lényeges szerződéses kötelezettségek), amelyeket nem foglal magában sem a 9.1 pont, sem a 9.2 pont, a TOOLPORT GmbH felel a fogyasztókkal szemben – ez a felelősség a szerződésre vonatkozóan tipikus, előre látható károkra korlátozódik.

9.4 Minden további felelősség ki van zárva.

10. Toleranciaértékek és mennyiségi eltérések

A megbízás teljesítése a technika általános állásának megfelelően történik, azonban a kereskedelmi minőségben előfordulhatnak műszaki szempontból szükséges, anyagból és eljárásból adódó toleranciaértékek, ha az egyes esetekben az ügyféllel nem állapodtunk meg az áru speciális tulajdonságaiban.

A Toolport GmbH által megadott valamennyi terméktulajdonság (például ponyvák és acélcsövek átmérője és tömege, szín tónusa, méret) esetében a felhasználás céljának megfelelő minőségi tolerancióértékek érvényesek. Ennek keretében a kismértékű tömeg-, szín- és méretbeli vagy mennyiségi eltérések, valamint a nem lényeges módosítások a szabályos szállítást nem befolyásolják kedvezőtlenül.

A Toolport GmbH célja, hogy az áru nem mutasson olyan eltéréseket, amelyek az ügyfél tudomására hozott felhasználási célt, a szokásos használati és gazdasági értéket hátrányosan befolyásolják.

11. Bírósági illetékesség

Ha az ügyfél kereskedő, közjogi személy vagy közjogi befektetési alap, akkor a jelen szerződésből eredő valamennyi vitás ügyben az illetékes bíróság a TOOLPORT GmbH székhelye szerinti bíróság. Ugyanez érvényes, ha az ügyfél vállalkozásként nem rendelkezik általános illetékes bírósággal, vagy lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a panaszemelés időpontjában nem ismert. A TOOLPORT GmbH azon joga, hogy másik törvényes joghatóság bíróságát is felkérje, változatlanul megmarad.

12. Online vitarendezés / online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság az 524/2013. számú EU rendelete alapján az Európai Unió szerveinek valamennyi hivatalos nyelvén elektronikusan elérhető, interaktív webes oldalon keresztül rendelkezésre bocsát egy Európai Platformot az Európai Unió területén lakó fogyasztók és az Európai Unió területén telephellyel rendelkező vállalkozások közti, az áruk online értékesítéséből vagy szolgáltatások online teljesítéséből eredő vitás kérdések rendezésére (ez az úgynevezett online vitarendezési platform / URL: http://ec.europa.eu/odr).

Ha a fogyasztók panaszt szeretnének benyújtani ezen az úgynevezett online vitarendezési platformon, akkor ki kell tölteniük egy elektronikus formanyomtatványt a panaszról. A panasz benyújtásakor kötelezően megadandó információk felsorolása az (EU) 524/2013. számú rendelet függelékében található.

13. Fogyasztói egyeztetés

A TOOLPORT GmbH kész részt venni az „Egyeztetőközpont Általános Felhasználói Egyeztetőhivatala „bejegyzett egyesület“ “, Straßburger Str. 8, D-77694 Kehl (www.verbraucher-schlichter.de) vitarendezési eljárásán.